top of page

ÖRÖKBEFOGADÁS JELLEMZŐI

 

 • Örökbe fogadni Magyarországon csak kiskorú gyermeket lehet.

 • Az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép.

 • ÚJ A házastársi és rokoni örökbefogadás kivtélelével, az örökbefogadásra való alkalmasságot a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóság állapítja meg és engedélyezi. A kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kell kezdeményezni.

Örökbefogadásról tömören

ÖRÖKBEFOGADÁS FAJTÁI

 

Titkos

Ha a vér szerinti szülő olyan módon járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri, vagy ha a szülő hozzájárulására a törvény szerint nincs szükség. Ennek köszönhetően, a vér szerinti és az örökbefogadó szülő egymás természetes személyazonosító adatairól sem kap tájékoztatást. A hozzájárulási nyilatkozatát a vér szerinti szülő gyermeke megszületése előtt is megteheti, ugyanakkor a gyermek születésétől számított hat héten belül visszavonhatja.

 

Nyílt

A vér szerinti szülő meghatározott, általa ismert örökbefogadó tekintetében járul hozzá az örökbefogadáshoz. Ebben az esetben a hozzájáruló nyilatkozatot csak a gyermek megszületését követően lehet megtenni, s azt a vér szerinti szülő a gyermeke születésétől számított hat héten belül visszavonhatja.

 

Házastársi nyílt

A nyílt örökbefogadás egy speciális formája annyiban, hogy az örökbefogadó már ismeri az örökbefogadni kívánt gyermeket, hiszen a házastársa gyermekét kívánja örökbe fogadni.

 

Rokoni nyílt

Szintén a nyílt örökbefogadás egy speciális formája, amikor vér szerinti rokon gyermek örökbefogadására kerül sor. Így például egy nem rokon keresztszülő nem fogadhat örökbe.

 

Nemzetközi

Amennyiben az örökbefogadás következtében a gyermek végleges jelleggel más országba kerül, nemzetközi örökbefogadásról lehet csak szó, függetlenül az örökbefogadó állampolgárságától és attól, hogy a gyermek állampolgársága megváltozik-e. A gyermekek nemzetközi örökbefogadásának védelméről és az együttműködésről szóló Hágai Egyezmény (1993) értelmében az életvitelszerűen külföldön élő magyar állapolgárok is ezen megítélés alá esnek.

Híres örökbefogadottak
 • Charles Dickens

 • Darryl McDaniels

 • Edward Albee

 • Keyshia Cole

 • Marilyn Monroe

 • Nelson Mandela

 • Ray Liotta

 • Steve Jobs

KI FOGADHAT ÖRÖKBE
 
 • ÚJ Örökbefogadó az a 25. életévét betöltött (eddig 18. életév volt) cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél min. 16 és max. 45 évvel idősebb. Testvérek örökbe fogadásakor az idősebb gyermek életkorát kell alapul venni.

 • Személyisége és körülményei (élet- és anyagi körülményei, ill. egészségi állapota) alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására.

 • Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni.

 • A kiskorú gyermek érdekében a gyámhatóság elsősorban a házasságban élő örökbefogadók általi örökbefogadást engedélyezi.

 

NÉVHASZNÁLAT
 
 • Az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli.

 • ÚJ A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben engedélyezheti az örökbefogadott utónevének a megváltoztatását. Azaz alapesetben a gyermek a születéskori utónevét viszi tovább.

 

UTÁNKÖVETÉS

 

 • ÚJ Az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 hónap és 1 év elteltével az illetékes gyámhivatal felkérésére a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását a jogszabályban meghatározott civil szervezetek valamelyike vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat kíséri figyelemmel és segíti. Tapasztalatairól jelentést küld az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal számára.

 • ÚJ Az örökbefogadást engedélyező gyámhivatali eljárás során az örökbefogadónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik civil szervezettel vagy területi gyermekvédelmi szakszolgálattal kívánja az utánkövetést lebonyolítani.

 
FELBONTÁS
 
 • Magyarországon az örökbefogadások nem feltétlenül örökre szólnak:

  • a felek kölcsönös kérelme alapján az örökbefogadást a gyámhatóság bontja fel

  • egyoldalú kérelem esetén bíróság bontja fel, melyet bármelyik fél kérhet, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott olyan magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik fél számára elviselhetetlenné vált. A bíróság általi felbontást bármelyik fél kérheti. S kiskorú örökbefogadott érdekében akár a gyámhatóság is indíthat pert.

 • Ha az örökbefogadott még kiskorú, az örökbefogadás csak a kiskorú érdekében bontható fel.

 • Az örökbefogadás felbontása után az örökbefogadott és leszármazói az örökbefogadással felvett családi nevet nem viselhetik.

 • ÚJ Házastársi és rokoni örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot a tartózkodási hely szerint illetékes járási, ill. a fővárosban az V. kerületi Gyámhivatal állapítja meg. Ezekben az esetekben magát az eljárás elindítását is a gyámhivatalban kell kezdeményezni.

 • Az örökbefogadás az örökbefogadást engedélyező gyámhivatali határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.

 • Az örökbefogadás során törekedni kell a gyermek nevelésében kívánatos folyamatosságra, különös tekintettel a gyermek családi kapcsolataira, nemzetiségére, vallására, anyanyelvére és kulturális gyökereire.

Örökbefogadottaknak, örökbefogadóknak és örökbeadóknak éppúgy lehetnek örömeik és bánataik, lelki gondjaik és problémáik, mint bárki másnak. Annyiban azonban az örökbefogadás mindenképpen más, hogy egy igen összetett és sokrétű lélektani jelenség, mely a vér szerinti családokhoz képest plusz kihívást és feladatot jelent a benne szereplő felnőttnek, gyermeknek egyaránt.

 

Magából az örökbefogadás/-adás tényéből, vagy éppen eltitkolásából adódhatnak olyan helyzetek, egyéni vagy családi elakadások, melyeket - akár tanácsadási, akár terápiás szinten - kezelni szükséges. 

Az ilyen esetekben hasznos, ha olyan szakembert keres, aki egyaránt rendelkezik pszichoterápiás és örökbefogadási tapasztalattal, így érti és megérti nehézségeit.

Gyakran kérdezik tőlem, hogy az örökbefogadás más-e, s ha igen, mennyiben más, mint egy nem örökbefogadási helyzet.

az új PTK-t figyelembe véve

bottom of page